Vedtekter

Vedtekter for Høgsfjordpendleren

(Stiftet 15.2.2011)

§1 NAVN
Høgsfjordpendleren

§2 ORGANISASJONSFORM
Høgsfjordpendleren er en selvstendig og ideell organisasjon.

§3 FORMÅL
Foreningens formål er:
Å være en aktiv interesseorganisasjon som arbeider for brukernes interesser og behov for tiltak knyttet til kryssing over Høgsfjorden.
Å arbeide for å beholde ferjesambandet over Høgsfjorden, eller eventuell ny kryssing som ikke forringer høgsfjordbrukernes tilbud verken økonomisk eller praktisk i forhold til dagens satser og standard.

§4 MEDLEMSKAP
Alle som støtter Høgsfjordpendlerens formål kan tegne medlemskap. Medlemskap trer i kraft ved betaling av kontingent for inneværende år.
Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. Medlemskapet bortfaller dersom den ikke innbetales i henhold til §4.
Medlemmene har ikke anledning til å uttale seg på vegne av foreningen til media eller offentlig i annen sammenheng, uten forhåndsgodkjenning av styret.

§5 KONTINGENT
Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret. Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten må betales innen utgangen av januar, bortsett fra i oppstartsåret.

§6 FORENINGENS LEDENDE ORGANER
Foreningens ledende organer er:

 • Ordinært årsmøte
 • Ekstraordinært årsmøte
 • Styret

§7 ÅRSMØTE
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars, bortsett fra i oppstartsåret. Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall bortsett fra de saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.
På årsmøtet skal følgende behandles:
01. Konstituering av møtet

 • Godkjenning av innkalling
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av ordstyrer
 • Valg av sekretær
 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

02. Årsmelding fra siste kalenderår
03. Revidert regnskap fra siste kalenderår
04. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
05. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
06. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
07. Valg av styre i henhold til §8
08. Valg av medlemmer til utvalg etter behov
09. Valg av valgkomitè på 3 medlemmer
10. Valg av en revisor med en vararepresentant

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.
Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

§8 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.
Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

§9 STYRET
Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer som sammen med 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, skal velges av årsmøtet for 1 år av gangen.

Følgende verv skal bekles:
Leder
Nestleder
Kommunikasjonsansvarlig/Sekretær
Kasserer
Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall.
Det skal føres referat fra hvert styremøte.

§10 STYRETS PLIKTER
Styret skal:

 • Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
 • Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.
 • Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til aktiviteter for kommende år.
 • Ivareta foreningens arkiv.
 • For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.

§11 REGNSKAP
Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av en revisor som velges av årsmøtet. Revisoren gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste, etter forhåndsgodkjenning av styret.

§12 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte.

§13 OPPLØSING AV FORENINGEN
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall på årsmøtet. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres etter forslag fra sittende styre på årsmøtet.

(Revidert 12.Mars 2013)