Om dette innlegget

Om forfatter

Videre fergedrift er vedtatt. Høgsfjordpendleren legger ned.

Et rederi har nå fått konsesjon for å drive fergesamband over Høgsfjorden etter at Ryfast åpnet. Høgsfjordpendleren har da vunnet frem i sin viktigste sak. På årsmøtet den 23.04.19, ble derfor foreningen lagt ned.

Selv om ferja er sikret i første omgang, så er det fremdeles usikkert i et lengre tidsperspektiv. Vi har skrevet om dette i vår siste årsberetning. Her er et utdrag:

I denne, vår siste årsberetning, ønsker vi å gjøre en liten oppsummering av utviklingen i den tiden Høgsfjordpendleren har eksistert.
Høgsfjordpendleren ble startet av personer i Forsand, som så at Forsand kom dårlig ut hvis Ryfast ble eneste forbindelse til Nord Jæren. Ferja over Høgsfjorden har betydd at Forsand er den delen av Ryfylke som har hatt kortest reisevei til nord-Jæren. Betydningen av dette kan en se ved å sammenligne med Hjelmeland. De siste 20 årene har Forsand hatt befolkningsvekst. Hjelmeland har hatt tilbakegang.

En av de viktigste årsakene til denne forskjellen er at Forsand ikke ligger lengre borte enn at flesteparten av ungdommene kan bo hjemme mens de går på videregående skole. Det er et problem for mange utkantkommuner at ungdommen blir tvunget til å flytte fra bygda på grunn av skolegang. Dette har nok rammet Hjelmeland mer enn Forsand. Men hvis ferja over Høgsfjorden forsvinner, så blir det omvendt. Eneste forbindelse til Nord Jæren blir da via Ryfast, og ungdommen får en forbindelse til Stavanger som blir lang og kronglete hvis man skal bruke kollektivtrafikk. Må man til Sandnes, så blir det for langt.

Vi frykter altså at hvis ferja forsvinner, så vil det tvinge flere ungdommer til å flytte på hybel enn det som er tilfelle i dag.

En annen viktig årsak til befolkningsveksten i Forsand er etableringen av nye arbeidsplasser. Et godt eksempel her er betongelementfabrikken Bjørn Hansen AS. Dette er i dag en av Ryfylkes største arbeidsplasser med over 100 ansatte. Vi har tidligere vært i kontakt med dem for å få vite hvordan Ryfast vil påvirke transportkostnadene. De opplyser da at lengre reisevei alene vil påføre de ekstrakostnader på ca. kr 300 per transport. Dette kommer før ekstrakostnadene med økte bompenger. Ser man på hvordan dette slår ut, så kan man se at Bjørn Hansen ville hatt problemer med å gå med overskudd de siste år, hvis de skulle drevet med de transportkostnadene de får med Ryfast.

Dette gjelder ikke bare Bjørn Hansen AS. Hvis ferja forsvinner, så vil det være en stor ulempe for flere av de bedriftene i Forsand som er avhengig av transport til nord-Jæren.

Nå har altså ett rederi fått tildelt konsesjon for videre ferjedrift. Er ikke da ferja reddet? På kort sikt er den det. Men så lenge de kommunene som har garantert for Ryfast mener de har en økonomisk interesse i å stanse ferja, for å tvinge trafikken i gjennom Ryfast, så vil fergedriften stå under press. Og man skal ikke endre rammebetingelsene så mye før rederiet finner ut at de ikke ønsker å drive lengre.

Vi mener riktignok at det økonomiske motivet man har for å stanse ferjedriften er overdrevet. Når Ryfast kommer, vil en del av dagens uansett gå over til Ryfast. Men for mange blir det for langt eller for dyrt. Denne trafikken lar seg ikke tvinge i gjennom Ryfast, men vil falle vekk fordi folk og bedrifter blir tvunget til å flytte, eller finne andre løsninger.

Men så lenge de kommunene som har garantert for Ryfast mener trafikken kan tvinges til å bruke Ryfast, så vil ferjedriften stå under press.

Dette spørsmålet får betydning også i forbindelse med spørsmålet om kommunesammenslåing. Strand har garantert for økonomien i Ryfast, og har dermed et økonomisk motiv for å stanse fergedriften.

Sandnes vil alltid ha en selvstendig interesse i å holde denne forbindelsen til Ryfylke åpen. Det ene ferjeleiet ligger tross alt i Sandnes kommune.

Vi frykter at en av forskjellene mellom å slå seg sammen med Strand eller Sandnes nettopp blir at det kun er sammenslåing med Sandnes som sikrer ferjedrift over tid.