Om dette innlegget

Høgsfjordpendleren

Om forfatter

Klager Ryfast inn for EFTA’s overvåkingsorgan

Ryfast_webkart_540x328
Gert A. Madsen har klaget inn Ryfast for EFTA’s overvåkingsorgan ESA.
Vi i Høgsfjordpendleren stiller oss bak denne klagen.
(Hele klagen inkludert vedlegg kan lastes ned fra link nederst i artikkelen.)

Her er et lite utdrag fra klagen:

Klage til EFTA’s overvåkningsorgan (EFTA Surveillance Authority)

1. Innledning
Jeg ønsker med dette å påklage det norske Stortings vedtak om å bygge samferdselsprosjektet «Ryfast» fordi det er i strid med den Europeiske union’s tunnelsikkerhetsdirektiv. Nærmere begrunnelse gis nedenfor.

Konfidensialitet: Klagen trenger ikke behandles konfidensielt. Jeg aksepterer åpenhet rundt klagebehandlingen.

Jeg ber om å bli holdt orientert om hvorvidt klagen tas opp til behandling. Det er og ønskelig at det opplyses om forventet behandlingstid.

Bakgrunn for klagen
I Norge har man nylig vedtatt å starte bygging av samferdselsprosjektet Ryfast. Det består av to undersjøiske tunneler etter hverandre. Jeg vil med dette be EFTA’s overvåkningsorgan undersøke om dette kan være i strid med Norges forpliktelser etter EØS avtalen. Bakgrunnen for dette er at nye opplysninger om brannsikkerhet indikerer at slike tunneler representerer en mye større trussel mot de reisende enn tidligere antatt, noe jeg vil redegjøre nærmere for nedenfor.

Min interesse i å få dette undersøkt ligger i at jeg i dag er bosatt i Stavanger og reiser regelmessig med et av de ferjesamband som vil bli lagt ned når Ryfast åpens. Deretter vil jeg bli tvunget til å benytte de undersjøiske tunneler man har vedtatt å bygge.
Uansett så bør det være slik at i denne sak, som gjelder sikkerheten til de reisende, så må en ikke trenge å påvise noen særskilt interesse for å få saken undersøkt. Med det store antall tunneler man finner i Norge, så er dette også et problem av allmenn interesse.

Saken er viktig av flere grunner:

  • Det angår svært mange mennesker. Dersom disse tunnelene bygges, vil de ha flere millioner reisende hvert år. Det bør derfor ikke legges vekt på at klagen kommer ra en enkelt person.
  • Dersom risikoen er knyttet til bratte stigninger i tunnelen slik jeg frykter, så er det noe som er svært vanskelig å endre på i ettertid. Dette taler for å foreta en grundig bedømmelse i forkant.
  • Dersom mine anførsler er riktig, så snakker vi om et traktatbrudd som representerer en trussel mot menneskers liv og helse. Dette øker sakens viktighet.

På bakgrunn av disse forhold, ber jeg EFTA’s overvåkningsorgan prioritere denne saken.

 

Last ned den fullstendige klagen her: Klage_ESA

 

Tag:, , ,

  • Anbefaler alle til å lese denne. Gert har gjort en fantastisk jobb med denne klagen.

    Var her med Unknown Unknown og Unknown Unknown
  • Lest, og delt.

    Var her med Unknown Unknown og Unknown Unknown